Instytut Zarządzania i Gospodarki
Usług Turystycznych

Spotkanie podsumowujące THE ICE

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie podsumowujące w formie telekonferencji z prof. Ewą Werner audytorem THE ICE. W podsumowaniu raportu audytorzy szczególnie docenili troskliwe podejście do studentów zagranicznych, ciągły proces umiędzynarodowienia oraz świetne relacje z otoczeniem społecznym, uznanie zyskała również kultura instytucjonalna, która jest nasycona pasją i zaangażowaniem pracowników i zewnętrznych interesariuszy, ambicje i realizowanie idei uniwersytetu zaangażowanego.

Audytorzy oceniali m.in.: jakość kształcenia, kadrę wykładowców, system zarządzania, współpracę z biznesem i rozpoznawalność na rynku krajowym i międzynarodowym, poziom umiędzynarodowienia, badania naukowe i system wspierania studentów.

Korzyści z członkostwa w THE ICE: INTERNATIONAL CENTRE OF EXCELLENCE IN TOURISM AND HOSPITALITY EDUCATION wyglądają dla nas następująco:

  • będąc akredytowanym członkiem jesteśmy oznaczeni i widoczni na oficjalnej stronie THE ICE
  • uczestnictwo w rocznym programie THE ICE International Student Barometer Survey
  • uczestnictwo w panelu eksperckim sygnowanym przez THE ICE – International Panel of Experts Forum
  • uczestnictwo w konkursie THE ICE – Global Revenue Management Challenge
  • dostęp do grantów z projektów badawczych w ramach pakietu THE ICE – Research Grant Scheme
  • możliwości nawiązania kontaktów partnerskich w ramach Business Alliance Package

Certyfikat i członkostwo w THE-ICE to znak najwyższej jakości kształcenia w zakresie branży turystycznej, hotelarskiej, organizacji wydarzeń i sztuki kulinarnej. Akredytacja jest swoistym stemplem jakości, przyszli studenci mogą być pewni, że kształcenie jest na najwyższym poziomie, a absolwenci mają większe szanse na znalezienie pracy w najlepszych firmach branży turystycznej na świecie.

Today, a summary meeting was held in the form of a teleconference with prof. Ewa Werner auditor of THE ICE. In the summary of the report, the auditors particularly appreciated the caring approach to foreign students, the continuous internationalization process and great relations with the social environment, the institutional culture, which is saturated with passion and commitment of employees and external stakeholders, ambitions and the implementation of the idea of a committed university, was also appreciated.

Today, a summary meeting was held in the form of a teleconference with prof. Ewa Werner auditor of THE ICE. In the summary of the report, the auditors particularly appreciated the caring approach to foreign students, the continuous internationalization process and great relations with the social environment, the institutional culture, which is saturated with passion and commitment of employees and external stakeholders, ambitions and the implementation of the idea of a committed university, was also appreciated.

The auditors assessed, among others: the quality of education, the staff of lecturers, the management system, cooperation with business and recognition on the domestic and international market, the level of internationalization, scientific research and the student support system.

The benefits of membership in THE ICE: INTERNATIONAL CENTER OF EXCELLENCE IN TOURISM AND HOSPITALITY EDUCATION are as follows:

• as an accredited member we are marked and visible on the official THE ICE website

• participation in the annual program THE ICE International Student Barometer Survey

• participation in an expert panel signed by THE ICE - International Panel of Experts Forum

• participation in the competition THE ICE - Global Revenue Management Challenge

• access to grants from research projects as part of THE ICE - Research Grant Scheme package

• the possibility of establishing partner contacts under the Business Alliance Package

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia